• Przejdź do treści
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Deklaracja dostępności

EL-MED Marcinkowscy s.j. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.elmed.com.pl .

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-04.

Niniejsze oświadczenie opublikowano dnia: 2020-08-04.

Ostatnia aktualizacja dnia: 2023-08-28

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem rejestracja@elmed.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 784 57 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED w Legionowie, ul Krasińskiego 70

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ul. Krasińskiego, drugie od strony parkingu niedostępnego dla klientów. Wejście od ulicy jest na poziomie ziemi, do wejścia z parkingu prowadzą schody. Dla pacjentów przeznaczone jest wejście od ulicy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej. W przychodni znajduje winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED w Giżycku, ul Witosa 2

Do przychodni prowadzi wejście od ul. Witosa, wejście jest na poziomie ziemi. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu na lewo od wejścia.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Dostępność Plus

Flaga Unii Europejskiej